Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (15380)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (2086)
  • Civiel algemeen (3457)
  • Personen- en familierecht (1)
   • Erfrecht (1)
 • datum
  • 2017 (411)
   • januari (73)
   • februari (59)
   • maart (77)
   • april (75)
   • mei (57)
   • juni (70)
  • 2016 (646)
   • januari (52)
   • februari (50)
   • maart (64)
   • april (52)
   • mei (48)
   • juni (59)
   • juli (25)
   • augustus (37)
   • september (70)
   • oktober (63)
   • november (56)
   • december (70)
  • 2015 (616)
   • januari (54)
   • februari (49)
   • maart (52)
   • april (60)
   • mei (54)
   • juni (54)
   • juli (40)
   • augustus (40)
   • september (53)
   • oktober (65)
   • november (52)
   • december (43)
  • 2014 (669)
   • januari (61)
   • februari (61)
   • maart (62)
   • april (52)
   • mei (65)
   • juni (54)
   • juli (52)
   • augustus (51)
   • september (47)
   • oktober (67)
   • november (52)
   • december (45)
  • 2013 (762)
   • januari (79)
   • februari (63)
   • maart (63)
   • april (64)
   • mei (75)
   • juni (62)
   • juli (60)
   • augustus (72)
   • september (44)
   • oktober (73)
   • november (59)
   • december (48)
  • 2012 (768)
   • januari (51)
   • februari (51)
   • maart (70)
   • april (63)
   • mei (66)
   • juni (58)
   • juli (64)
   • augustus (79)
   • september (62)
   • oktober (64)
   • november (76)
   • december (64)
  • 2011 (693)
   • januari (60)
   • februari (61)
   • maart (65)
   • april (58)
   • mei (48)
   • juni (55)
   • juli (45)
   • augustus (55)
   • september (73)
   • oktober (53)
   • november (53)
   • december (67)
  • 2010 (401)
   • januari (64)
   • februari (61)
   • maart (11)
   • augustus (30)
   • september (44)
   • oktober (71)
   • november (53)
   • december (67)
  • 2009 (10414)
   • april (126)
   • mei (9428)
   • juni (173)
   • juli (51)
   • augustus (414)
   • september (51)
   • oktober (64)
   • november (64)
   • december (43)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Samv. - Wanneer is sprake van ‘anders dan in onderling overleg niet samenwonen’? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Partijen zijn in hun huwelijksvoorwaarden overeengekomen dat geen verrekening van onverteerde inkomsten plaats heeft over de tijd dat de echtgenoten anders dan in onderling overleg niet samenwonen. Vast staat dat de vrouw de echtelijke woning heeft verlaten op 12 mei 2014. Volgens haar houdt op deze dag de verrekenplicht op te bestaan.

02

Samv. - Schorsing waarnemer. Voor wiens rekening komen de kosten van een onderwaarnemer, die wordt benoemd wegens de schorsing van de waarnemer? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Kandidaat-notaris (K-N) treedt op als waarnemer van gedefungeerd notaris N. Vervolgens wordt K-N geschorst. Er worden ‘onderwaarnemers’ benoemd. De kosten van deze ‘onderwaarneming’ komen voor rekening van K-N. De vraag is of de plek van een geschorste waarnemer al dan niet kan worden ingenomen door de ‘onderwaarnemers’.

03

Sign. - Partiele verdeling en vereffening (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

De Estate Tip besteedt aandacht aan de conclusie van de A-G bij het arrest Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939, waarin de vraag aan de orde komt of de nalatenschap partieel mag worden verdeeld door de rechter alvorens de vereffening is afgerond.

04

Sign. - Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen door de bank (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Een ongehuwd samenwonend paar woont in een woning dat alleen op naam van de vrouw staat. Ter financiering van de woning zijn echter zowel de man als de vrouw hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening. Na verbreking van de relatie vordert de man dat de vrouw hem van de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaat.

05

Sign. - Uitsluitingsclausule blijft van belang ná invoering beperkte gemeenschap van goederen (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

De beperkte gemeenschap van goederen zal per 1 januari 2018 in werking treden (Stb. 2017, 177). Erfrechtelijke verkrijgingen vallen niet in gemeenschappen die vanaf 1 januari 2018 ontstaan. De uitsluitingsclausule blijft echter relevant.

06

Sign. - Geen machtiging voor te gelde making onverdeelde woning uit nalatenschap (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Twee erfgenamen (A en B) zijn tezamen eigenaar van een woning. A vordert machtiging tot het te gelde maken van de woning.

07

Samv. - Erfbelasting. Volgt uit art. 66 lid 3 SW een in de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid? (Belastingrecht)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Het gaat thans over de vraag of de navorderingsbevoegdheid van art. 66 lid 3 SW 1956 terugwerkende kracht heeft als de ‘Edelweissroute’ is gevolgd.

08

Sign. - Economische mede-eigendom tussen ongehuwd samenwonenden (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Een man en vrouw hebben een affectieve relatie en hebben een notarieel samenlevingsovereenkomst opgesteld. De financiën van beide partijen blijken na beëindiging van de relatie moeilijk van elkaar te scheiden.

09

Sign. - De eIDAS-verordening en de elektronische handtekening uit het BW (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

De eIDAS-Verordening – Verordening (EU) 910/2014 d.d. 23 juli 2014 – regelt het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie.

11

Sign. - Voorwaardelijke insluitingsclausule (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Indien een erflater na de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen een erfrechtelijke verkrijging toch in de gemeenschap van goederen van de verkrijger wil laten vallen, is een voorwaardelijke uitsluitingsclausule niet voldoende.

12

Sign. - Commotie rond de Amsterdamse erfpacht (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

De meeste Amsterdamse huizenbezitters zijn erfpachters. De gemeente Amsterdam kan als grondeigenaar/ erfverpachter de voorwaarden na afloop van een tijdvak eenzijdig herzien. Inmiddels is het roer om: voortdurende erfpacht wordt eeuwigdurende erfpacht.

13

Samv. - Bestuurdersaansprakelijkheid. Op wie rust de bewijslast van bestuursaansprakelijkheid ontstaan krachtens art. 2:11 BW? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Dat art. 2:11 BW geldt voor alle vormen van bestuurdersaansprakelijkheid is bekend. Na deze uitspraak van de Hoge Raad staat thans vast dat art. 2:11 BW óók van toepassing is als de rechtspersoon/bestuurder aansprakelijk wordt gesteld wegens onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

14

Sign. - De vastgoedveiling geëxecuteerd (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Op grond van Hof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2016, «JORë 2016/217 en Hof ’s-Hertogenbosch 17 januari 2017, «JOR» 2017/82 is het niet altijd zeker dat de koper op een executieveiling eigenaar wordt van de onroerende zaak door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing.

15

Sign. - Geen belang bij vaststellen gift voor toekomstige legitieme portie (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Een ouder heeft twee kinderen, X en Y, en scheldt een verplichting kwijt aan Y. X vordert vervolgens, nog tijdens het leven van de ouder, een verklaring voor recht dat de rechter deze bevoordeling kwalificeert als een gift (art. 7:186 lid 2 BW).

16

Samv. - Erfbelasting. Kunnen beperkte ontwikkelactiviteiten ten opzichte van niet-ondernemingsactiviteiten een onderneming vormen? (Belastingrecht)
Publicatiedatum: 22-06-2017

In casu ging het om de vraag of de zonen van erflater ter zake van de verkrijging van ab-aandelen (in een BV die vastgoed ontwikkelde en verhuurde) gebruik konden maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35b SW 1956, meer in het bijzonder of de BV waarvan de aandelen werden verkregen al dan niet een materiële onderneming dreef in de zin van art. 35c SW 1956.

17

Sign. - Teveel betaalde huishoudkosten niet vergoed wegens rechtsverwerking (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Het Hof Den Haag 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4050, oordeelt dat teveel betaalde huishoudkosten na ontbinding van de partnerschapregistratie niet kunnen worden teruggevorderd.

18

Samv. - Verjaring. Is een bezitter door verjaring eigenaar geworden van een strook grond? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

M heeft al meer dan 20 jaar een perceel grond van de gemeente in ‘gebruik’. Hij heeft het perceel omheind, afgesloten en al die tijd gebruikt. De gemeente verzoekt M het gebruik van de grond te staken vanwege uit te voeren werkzaamheden. M stelt eigenaar van de grond te zijn door verjaring en vordert een verklaring voor recht.

19

Samv. - Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot verzwegen vermogen uit nalatenschap (Belastingrecht)
Publicatiedatum: 22-06-2017

Erfgenaam X verzwijgt met opzet twee buitenlandse bankrekeningen van erflater voor de mede-erfgenaam Y. Nadat deze verzwijging is ontdekt komen X en Y met elkaar een vaststellingsovereenkomst overeen en ontvangt Y van X een deel van de verzwegen banktegoeden. Later vordert Y het resterende deel van de verzwegen banktegoeden op grond van art. 4:1110 BW (oud) (verbeurt verklaren aandeel in gemeenschap wegens verzwijgen).

20

Samv. - Verhaal van nalatenschapschuld op vermogen van beneficiaire erfgenaam (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 22-06-2017

X heeft de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. X betaalt vervolgens privéschulden met gelden van de nalatenschap. Deze onttrekkingen door X zijn bij elkaar hoger dan de vordering van de hypotheekbank op erflater. Door het opzettelijk goederen van de nalatenschap aan het verhaal van schuldeisers van de nalatenschap te onttrekken (art. 4:182 lid 2 sub c BW) is verhaal mogelijk op het vermogen van X tot de waarde van hetgeen X uit de nalatenschap heeft verkregen (art. 4:182 lid 3 BW).

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100