Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Nieuws (15480)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (2101)
  • Civiel algemeen (3547)
  • Personen- en familierecht (1)
   • Erfrecht (1)
 • datum
  • 2017 (511)
   • januari (73)
   • februari (59)
   • maart (77)
   • april (75)
   • mei (57)
   • juni (82)
   • juli (70)
   • augustus (18)
  • 2016 (646)
   • januari (52)
   • februari (50)
   • maart (64)
   • april (52)
   • mei (48)
   • juni (59)
   • juli (25)
   • augustus (37)
   • september (70)
   • oktober (63)
   • november (56)
   • december (70)
  • 2015 (616)
   • januari (54)
   • februari (49)
   • maart (52)
   • april (60)
   • mei (54)
   • juni (54)
   • juli (40)
   • augustus (40)
   • september (53)
   • oktober (65)
   • november (52)
   • december (43)
  • 2014 (669)
   • januari (61)
   • februari (61)
   • maart (62)
   • april (52)
   • mei (65)
   • juni (54)
   • juli (52)
   • augustus (51)
   • september (47)
   • oktober (67)
   • november (52)
   • december (45)
  • 2013 (762)
   • januari (79)
   • februari (63)
   • maart (63)
   • april (64)
   • mei (75)
   • juni (62)
   • juli (60)
   • augustus (72)
   • september (44)
   • oktober (73)
   • november (59)
   • december (48)
  • 2012 (768)
   • januari (51)
   • februari (51)
   • maart (70)
   • april (63)
   • mei (66)
   • juni (58)
   • juli (64)
   • augustus (79)
   • september (62)
   • oktober (64)
   • november (76)
   • december (64)
  • 2011 (693)
   • januari (60)
   • februari (61)
   • maart (65)
   • april (58)
   • mei (48)
   • juni (55)
   • juli (45)
   • augustus (55)
   • september (73)
   • oktober (53)
   • november (53)
   • december (67)
  • 2010 (401)
   • januari (64)
   • februari (61)
   • maart (11)
   • augustus (30)
   • september (44)
   • oktober (71)
   • november (53)
   • december (67)
  • 2009 (10414)
   • april (126)
   • mei (9428)
   • juni (173)
   • juli (51)
   • augustus (414)
   • september (51)
   • oktober (64)
   • november (64)
   • december (43)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Samv. - Persoonlijke karakter overeenkomst. Verzet de aard van het optiebeding, gelet op het persoonlijke karakter, zich tegen overdracht? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Huurder heeft van verhuurder bedongen dat zij de door haar gehuurde onroerende zaak mag kopen na diens overlijden. De onroerende zaak is inmiddels echter – met toestemming van verhuurder – onderverhuurd. Huurder heeft het optierecht aan onderhuurder gecedeerd. Na overlijden van verhuurder doet huurder aan diens erven mededeling van de cessie.

02

Sign. - Het recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Auteurs onderzoeken het recht op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater. Volgens hen hebben zowel de legitimaris-erfgenaam als de legitimaris-niet-erfgenaam dit recht op grond van art. 4:78 BW.

03

Sign. - Erfgenamen informeren bij afgifte verklaring van erfrecht (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Erflater overlijdt en laat achter als erfgenaam de langstlevende echtgenoot en minimaal één kind. Voorts legateerde erflater aan twee kinderen. Op verzoek van de langstlevende echtgenoot geeft de notaris in kwestie een verklaring van erfrecht af waarin staat dat de langstlevende enig rechthebbende is (wettelijke verdeling). De notaris informeert niet de kinderen van erflater over de afgifte van de verklaring van erfrecht.

04

Samv. - Omzetting bijstandsuitkering in leenbijstand wegens testamentaire verkrijging onder bewind (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

De erfrechtelijke verkrijging van bijstandsgerechtigde X is verkregen onder bewind. Testateur stelde de verkrijging onder bewind omdat ‘zonder bewind de goederen hoofdzakelijk aan de schuldeisers van de rechthebbende ten goede zouden komen.’ De bewindvoerder krijgt de bevoegdheid of en in welke mate het onder bewind gestelde vermogen of de inkomsten daaruit aan de rechthebbende ter beschikking wordt gesteld.

05

Sign. - De herziene geschillenregeling en de lange weg naar een vennootschappelijk scheidingsrecht (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

De geschillenregeling strekt ertoe een duurzame oplossing te vinden voor aandeelhoudersgeschillen die niet zonder meer kunnen worden opgelost. Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 1 oktober 2012 is de geschillenregeling (art. 2:335 e.v. BW) herzien.

06

Sign. - Ontslag vereffenaar wegens gewichtige redenen door rechter afgewezen (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

De erfgenamen hebben de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. Op grond van art. 4:195 lid 1 BW zijn ze daarom gezamenlijk vereffenaar. De vereffenaars vorderen vervolgens ontslag van één van de mede-vereffenaars op grond van art. 4:206 lid 5 BW (ontslag wegens gewichtige redenen).

07

Sign. - Misbruik identiteitsverschil. Vennootschap en bestuurder aansprakelijk? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Annotator bespreekt Rb. 's-Gravenhage 26 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4530. In deze casus was de centrale vraag of de voormalig bestuurder van een geliquideerde vennootschap en een haast (aan de geliquideerde) identieke vennootschap aansprakelijk zijn voor schade die verhuurder heeft geleden als gevolg van de liquidatie.

08

Sign. - Gerechtshof volgt letterlijke tekst van de uitsluitingsclausule (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Ten tijde van het openvallen van de nalatenschap was de erfgenaam nog niet gehuwd. Erflater had in zijn testament de volgende uitsluitingsclausule opgenomen: ‘Tenslotte bepaal ik dat al hetgeen mijn kinderen eventueel uit mijn nalatenschap zullen erven niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin zij ten tijde van mijn overlijden mochten zijn gehuwd’.

09

Sign. - Van ondernemings- naar ‘instellingen’-recht en wiegendood van de flex-B.V.? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Auteur illustreert aan de hand van rechtshistorie en -vergelijking dat het er veel van weg heeft dat het Nederlandse ondernemingsrecht zich ontpopt tot ‘instellingenrecht’, nu voor de wetgever de instituutsgedachte als leidraad lijkt te gelden met betrekking tot alle (privaatrechtelijke) rechtspersonen.

10

Sign. - Ontbinding huwelijksgemeenschap leidt tot niet kunnen uitoefenen van een volmacht (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Tijdens het bestaan van de huwelijksgoederengemeenschap verkoopt een echtgenoot bevoegdelijk het economisch eigendom van een gemeenschapsgoed aan koper en geeft de daarbij gebruikelijke onherroepelijke volmacht aan de koper voor de latere juridische levering.

11

Samv. - Dwaling. Als koper op grond van een maquette een recreatiewoning heeft gekocht, is het dan voor risico van koper als de woning in een wezenlijk andere omgeving wordt gerealiseerd dan verwacht? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Op grond van een maquette heeft koper van verkoper een recreatiewoning gekocht. Als later blijkt dat de woning in een andere woonsetting wordt gerealiseerd, komt koper de koopovereenkomst niet na. Verkoper ontbindt vervolgens de koopovereenkomst en vordert van koper onder meer de contractuele boete en schadevergoeding. Koper verweert zich met een beroep op dwaling.

12

Sign. - Mooi: ook de wetgever doet weer aan (verevenings) pensioen (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief d.d. 13 juni jl. (Kamerstukken II 2016/17, 32043, 368) gemeld dat eind van het jaar de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding een feit zal zijn.

13

Sign. - Wie vraagt voormalige executeur om rekening en verantwoording? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

B is executeur met de bevoegdheid om iemand anders in zijn plaats te stellen. Nadat B van dat recht gebruik heeft gemaakt vorderen de erfgenamen van B dat hij rekening en verantwoording aan hen aflegt.

14

Sign. - Verzorgingsbehoefte en vruchtgebruik van art. 4:29 BW (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

De erflaatster was buiten gemeenschap van goederen gehuwd met B. Erflaatster benoemde haar kinderen tot haar enig erfgenaam. Tot de nalatenschap behoort de onverdeelde helft van een woning. De andere helft is eigendom van B. B bewoont de woning en verzoekt op grond van art. 4:29 BW het vruchtgebruik van de helft van de woning.

15

Samv. - Nietigheid VvE-besluit. Valt het gebruik van een privé-gedeelte als horecagelegenheid onder de in de splitsingsakte vastgelegde bestemming ‘winkel’? Is een VvE-besluit dat niet op de vergaderagenda stond vermeld nietig? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

In het onderhavige geval was er in de splitsingsakte bepaald welke bestemming de appartementsrechten hebben. Het splitsingsreglement schreef daarnaast voor dat de privé-gedeelten moesten worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming. Tegen die achtergrond heeft rechthebbende zijn appartementsrecht verhuurd als horecagelegenheid.

16

Sign. - Kerkgenootschap niet wettelijk gedefinieerd. Inschrijving handelsregister en statuten noodzakelijk voor rechtspersoonlijkheid? (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

 In deze casus was aan de orde of een organisatie kwalificeerde als kerkgenootschap en of zij rechtspersoonlijkheid bezat.

17

Sign. - Lease en huurkoop onder de nieuwe titel 7.2b (goederenkrediet) van het Burgerlijk Wetboek (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

Sinds 1 januari jl. geldt er een nieuwe regeling voor consumentenkredietovereenkomsten, goederenkredieten (koop op afbetaling en huurkoop) en geldleningen. De regeling strekt ertoe de oude regelingen over consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop samen te voegen.

18

Inhoudsopgave Notariële Documentatie 31 (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 03-08-2017

3 augustus 2017

19

Sign. - Het willekeurige karakter van de verboden beschikkingen (Civiel algemeen)
Publicatiedatum: 27-07-2017

Het erfrecht sluit bepaalde personen uit van het genieten van voordeel uit een uiterste wilsbeschikking. Auteur bespreekt het willekeurige karakter van de verboden beschikkingen.

20

Sign. - Commercieel tarief bij anbi’s: eindelijk duidelijkheid (Civiel algemeen, Belastingrecht)
Publicatiedatum: 27-07-2017

Een anbi moet zich voor minstens 90% bezighouden met het algemeen nut/belang. Maar wanneer is daar nu sprake van? En is het een anbi – in het kader van fondsenwerving – toegestaan commerciële activiteiten te ontplooien teneinde haar doelstelling te verwezenlijken?

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100