Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Commentaar (2889)
 • Rechtsgebied
  • Belastingrecht (280)
   • Successierecht, belasting rechtsverkeer (192)
  • Civiel algemeen (3)
  • Goederen- en verbintenissenrecht (1047)
   • Contracten, schade en aansprakelijkheid (831)
    • Aansprakelijkheids-recht en letselschade (38)
    • Verbintenissenrecht (733)
    • Verzekeringsrecht (60)
   • Goederenrecht (216)
    • Eigendomsrecht (128)
    • Hypotheekrecht en pandrecht (zekerheids-rechten) (48)
    • Erfpacht, vruchtgebruik (40)
  • Ondernemingsrecht (782)
   • Financieel en economisch recht (1)
   • Insolventierecht (1)
    • Faillissement (1)
   • Ondernemingspraktijk (780)
    • Fusies en overnames (22)
    • Stichtingen en verenigingen (3)
    • Vennootschapsrecht (25)
  • Personen- en familierecht (648)
   • Echtscheiding (124)
   • Erfrecht (235)
   • Jeugdrecht (150)
   • Personenrecht (217)
 • datum
  • 2017 (704)
   • januari (16)
   • februari (53)
   • maart (22)
   • april (39)
   • mei (90)
   • juni (63)
   • juli (47)
   • augustus (23)
   • september (18)
   • oktober (333)
  • 2016 (607)
   • januari (62)
   • februari (8)
   • maart (15)
   • april (18)
   • mei (2)
   • juni (3)
   • juli (3)
   • augustus (181)
   • september (37)
   • oktober (73)
   • november (168)
   • december (37)
  • 2015 (626)
   • januari (82)
   • februari (36)
   • maart (108)
   • april (22)
   • mei (38)
   • juni (246)
   • juli (40)
   • augustus (23)
   • september (4)
   • oktober (27)
  • 2014 (865)
   • februari (17)
   • april (173)
   • september (9)
   • oktober (2)
   • november (61)
   • december (603)
  • 2013 (77)
   • maart (4)
   • april (9)
   • mei (1)
   • juni (8)
   • juli (13)
   • augustus (8)
   • september (15)
   • november (19)
  • 2012 (2)
   • september (1)
   • november (1)
  • 2011 (1)
   • februari (1)
  • 2010 (2)
   • maart (1)
   • november (1)
 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Burgerlijk Wetboek Boek 1 art. 257 (Relatierecht)
C: Kernproblematiek C.1: Gecertificeerde instelling In verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de Jeugdwet (Wet van 1 maart 2014, Stb. 105, 2014) houden de Bureaus Jeugdzorg op te bestaan en worden de kinderbeschermingsmaatregelen

02

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 87 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Dit artikel continueert voormalig artikel 7A:1576m lid 1, 2 en 3 BW. Zolang de kredietnemer de zaak waarop de overeenkomst van goederenkrediet betrekking heeft onder zich heeft, heeft hij het genot daarvan en mag hij deze

03

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 92 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Lid 1 van artikel 7:92 BW beoogt te voorkomen dat zowel de kredietgever als de kredietnemer door de ontbinding van de overeenkomst in een betere vermogenstoestand zal verkeren. De onredelijke bevoordeling is daarin gelegen dat de

04

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 88 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Het eerste lid correspondeert met het oude artikel 7A:1576l lid 2. Zoals artikel 1576l lid 2 zag op het principe “koop breekt geen huurkoop”, ziet dit artikel op het principe van “koop breekt geen goederenkrediet”.

05

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 97 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 7:97 BW geeft aan dat deze afdeling voor wat betreft overeenkomsten gesloten met een consument (een natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfsactiviteiten of beroepsactiviteiten vallen)

06

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 91 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 7:91 BW handhaaft voor alle overeenkomsten van goederenkrediet de regel van het voormalige artikel artikel 7A:1576r 

07

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 89 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Deze bepaling is ontleend aan artikel 40 lid 2 Wck . Dit artikel ziet op het doorlopend krediet en regelt wanneer de kredietnemer de volle eigendom verkrijgt van doorlopend aan hem geleverde roerende zaken belast met een stil

08

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 85 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Dit artikel wijst erop dat op overeenkomsten van goederenkrediet waarop eveneens de bepalingen van consumentenkrediet van toepassing zijn, deze bepalingen naast elkaar van toepassing zijn. Dit zal met name het geval zijn wanneer

09

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380d (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Deze opgaaf was tot de aanpassing van de wetgeving aan Richtlijn 2013/34/EU voorgeschreven voor vermelding in de aan de jaarrekening en bestuursverslag toe te voegen overige gegevens, ofschoon ook in aan deze richtlijn

10

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek 1 Niet in de jaarrekening verwerkte gebeurtenissen Voor de aanpassing aan de uitvoeringswet Richtlijn 2013/34/EU was er duidelijk onderscheid tussen gebeurtenissen na de balansdatum met oorzaken voor en op de balansdatum én die na

11

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380c (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Het in artikel 2:380c BW voorgeschrevene moest in de Wet op de jaarrekening van ondernemingen (WJO), vanaf 1976, in Titel 6 Boek 2 BW, tot 1984 in de toelichting van de jaarrekening worden vermeld; het voorschrift was opgenomen in

12

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 395a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Toepassingsbereik Om gebruik te mogen maken van de in dit artikel gegeven verlichtingen en vereenvoudigingen moet een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan twee van de drie in het eerste lid genoemde

13

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380b (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Het in dit artikel voorgeschreven is ontleend aan artikel 5 van Richtlijn 2013/34/EU, waarin deze verplichting in de Nederlandse richtlijntekst is aangeduid als Algemene rapporteringstermijnsverplichting (in de Franse tekst:

14

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 392a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Toepassingsgebied en Besluit Dit wetsvoorstel is gebaseerd op artikelen 41-47 Richtlijn 2013/34/EU. Het gaat in deze richtlijn om kapitaalvennootschapen die actief zijn in de winningsindustrie resp. houtkap van overbossen.

15

Burgerlijk Wetboek Boek 4 art. 195 t/m 197 (Erfrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Art. 4:195 lid 1 BW: alle erfgenamen zijn vereffenaar Wanneer een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard en zij uit dien hoofde overeenkomstig afdeling 4.6.3 worden vereffend, dan zijn alle

16

Burgerlijk Wetboek Boek 4 art. 194a (Erfrecht)
C: Kernproblematiek Naar aanleiding van het rapport “Erven zonder (financiële) zorgen” van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, heeft de Staatssecretaris van Justitie aanleiding gezien om, in het kader van een overweging om het huidige

17

Burgerlijk Wetboek Boek 4 194, 194a (Erfrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Onbekende uiterste wil (lid 1) De wet komt in artikel 4:194 BW een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, tegemoet indien deze door een later bekend geworden uiterste wil of feit wordt benadeeld. Deze benadeling moet dan

18

Verordening (EU) Nr. 650/2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring art. 8 (Erfrecht)
C: Kernproblematiek Er is een aantal lidstaten waar na een overlijden van rechtswege een rechterlijke procedure wordt ingeleid, waarin de nalatenschap wordt afgewikkeld. Deze procedure dient echter ingevolge artikel 8 ErfVo door de rechter van

19

Verordening (EU) Nr. 650/2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring art. 6 (Erfrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 6 ErfVo biedt de rechter van erflaters laatste gewone verblijfplaats, aan wie op grond van de hoofdregel uit artikel 4 ErfVo bevoegdheid ter zake van de erfopvolging toekomt, twee gronden om zich desalniettemin onbevoegd

20

Verordening (EU) Nr. 650/2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring art. 9 (Erfrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 9 ErfVo opent de mogelijkheid voor de rechter om in een zeer specifieke situatie bevoegdheid aan te nemen op grond van een stilzwijgende forumkeuze. Het gaat hierbij om de rechter die bevoegdheid uitoefent op grond van

 pagina 1 van 100  Ga naar de volgende pagina  100