Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Commentaar (783)
 • Rechtsgebied
  • Ondernemingsrecht (782)
   • Financieel en economisch recht (1)
   • Insolventierecht (1)
    • Faillissement (1)
   • Ondernemingspraktijk (780)
    • Fusies en overnames (22)
    • Stichtingen en verenigingen (3)
    • Vennootschapsrecht (12)
 • datum
  • 2017 (300)
   • januari (4)
   • februari (48)
   • maart (14)
   • april (10)
   • mei (90)
   • juni (64)
   • juli (47)
   • augustus (23)
  • 2016 (23)
   • april (1)
   • mei (1)
   • november (2)
   • december (19)
  • 2015 (446)
   • februari (11)
   • maart (28)
   • april (62)
   • mei (93)
   • juni (153)
   • juli (95)
   • augustus (4)
  • 2013 (10)
   • mei (2)
   • augustus (8)
  • 2011 (1)
   • februari (1)
  • 2010 (3)
   • maart (2)
   • november (1)
 pagina 1 van 40  Ga naar de volgende pagina  40
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380d (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Deze opgaaf was tot de aanpassing van de wetgeving aan Richtlijn 2013/34/EU voorgeschreven voor vermelding in de aan de jaarrekening en bestuursverslag toe te voegen overige gegevens, ofschoon ook in aan deze richtlijn

02

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek 1 Niet in de jaarrekening verwerkte gebeurtenissen Voor de aanpassing aan de uitvoeringswet Richtlijn 2013/34/EU was er duidelijk onderscheid tussen gebeurtenissen na de balansdatum met oorzaken voor en op de balansdatum én die na

03

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380b (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Het in dit artikel voorgeschreven is ontleend aan artikel 5 van Richtlijn 2013/34/EU, waarin deze verplichting in de Nederlandse richtlijntekst is aangeduid als Algemene rapporteringstermijnsverplichting (in de Franse tekst:

04

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 392a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Toepassingsgebied en Besluit Dit wetsvoorstel is gebaseerd op artikelen 41-47 Richtlijn 2013/34/EU. Het gaat in deze richtlijn om kapitaalvennootschapen die actief zijn in de winningsindustrie resp. houtkap van overbossen.

05

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 380c (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Het in artikel 2:380c BW voorgeschrevene moest in de Wet op de jaarrekening van ondernemingen (WJO), vanaf 1976, in Titel 6 Boek 2 BW, tot 1984 in de toelichting van de jaarrekening worden vermeld; het voorschrift was opgenomen in

06

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 395a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Toepassingsbereik Om gebruik te mogen maken van de in dit artikel gegeven verlichtingen en vereenvoudigingen moet een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan twee van de drie in het eerste lid genoemde

07

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 225 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Algemeen Indien een algemene vergadering wordt gehouden zonder de minimumtermijn in dit artikel in acht te nemen, betekent dat op zichzelf niet dat de vergadering ongeldig is. Als bij de oproeping niet een minimumtermijn van

08

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 226 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek In de statuten kan de gemeente worden aangewezen waar de algemene vergadering dient plaats te vinden. Het is mogelijk statutair verschillende plaatsen, in of buiten Nederland, aan te wijzen, waar de algemene vergadering bijeen kan

09

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 301 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Algemeen Als een stichting is uitgewerkt, omdat het doel is bereikt of omdat het doel onbereikbaar is geworden, neemt normaliter het bestuur of, indien het bestuur daartoe niet bevoegd is, het andere daartoe bevoegde orgaan,

10

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 298 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Ontslag bestuurder door rechtbank Een bestuurder kan door de rechtbank worden ontslagen (lid 1): wanneer hij iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet; wanneer hij iets doet of nalaat in strijd met de

11

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 36 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Opzegtermijn Indien de statuten niets bepalen, dient een opzegging plaats te vinden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De statuten kunnen de opzegtermijn en het moment van

12

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 299a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek Het is, zoals wij reeds eerder zagen, in Nederland toegestaan dat stichtingen een onderneming drijven. Dit gegeven zijnde is er geen reden om stichtingen met een onderneming anders te behandelen dan andere rechtspersonen die

13

Verordening 2157/2001/EG betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) art. 37 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Betrokken vennootschappen In artikel 2 lid 4 SE-Vo wordt aangegeven dat een SE ook kan ontstaan door omzetting van een NV in een SE. Zie Sdu Commentaar Ondernemingsrecht artikel 2 SE-Vo onder C.1 en C.5. C.2: Voorwaarden De

14

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 302 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek In kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken die inhouden: doorhaling; aanvulling of wijziging van inschrijvingen in het handelsregister ( artikel 2:289 BW ); wijziging van de statuten ( artikel 2:294 BW en artikel 2:296

15

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 17 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Oprichting voor onbepaalde tijd Artikel 2:17 BW bepaalt dat een rechtspersoon wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Deze bepaling verving per 1 september 1994 een regeling waarin ook oprichting voor een bepaalde duur mogelijk

16

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 286 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Oprichting bij notariële akte De stichting moet worden opgericht bij notariële akte, aldus het eerste lid van het artikel. Dit betekent dat de akte een uitdrukkelijke verklaring moet bevatten dat de stichting wordt opgericht.

17

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 35 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Einde lidmaatschap Ten aanzien van het einde van het lidmaatschap geeft de wet een regeling die grotendeels van dwingend recht is. Buiten de in lid 1 genoemde gevallen kan het lidmaatschap niet eindigen. Zo kan het

18

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 28 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Opnemen statuten in notariële akte (lid 1) C.1.1: Besluit De algemene vergadering is bevoegd het besluit te nemen om de statuten notarieel te laten vastleggen. Het woord ‘kan’ in artikel 2:28 lid 1 BW betekent dat de algemene

19

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 34a (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Inleiding Het artikel geeft aan dat er een statutaire grondslag dient te bestaan voor verbintenissen die aan het lidmaatschap kunnen worden verbonden. De exacte inhoud van de betreffende verbintenissen kan nader worden

20

Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 176 (Ondernemingsrecht)
C: Kernproblematiek C.1: De oprichtingsakte wordt in de Nederlandse taal verleden De akte van oprichting waarin de statuten van de vennootschap zijn opgenomen moet in de Nederlandse taal worden verleden. De wetgever vindt het belangrijk dat het

 pagina 1 van 40  Ga naar de volgende pagina  40