Filter Resultaten

 • Bron
  • Sdu Commentaar (1047)
 • Rechtsgebied
  • Goederen- en verbintenissenrecht (1047)
   • Contracten, schade en aansprakelijkheid (831)
    • Aansprakelijkheids-recht en letselschade (38)
    • Verbintenissenrecht (733)
    • Verzekeringsrecht (60)
   • Goederenrecht (216)
    • Eigendomsrecht (128)
    • Hypotheekrecht en pandrecht (zekerheids-rechten) (48)
    • Erfpacht, vruchtgebruik (40)
  • Personen- en familierecht (1)
   • Echtscheiding (1)
 • datum
  • 2017 (44)
   • januari (6)
   • februari (2)
   • maart (7)
   • april (29)
  • 2016 (235)
   • augustus (56)
   • september (12)
   • oktober (73)
   • november (74)
   • december (20)
  • 2015 (84)
   • januari (82)
   • februari (1)
   • mei (1)
  • 2014 (675)
   • september (9)
   • oktober (2)
   • november (61)
   • december (603)
  • 2013 (9)
   • april (9)
 pagina 1 van 53  Ga naar de volgende pagina  53
sorteer op : relevantie - datum
Toevoegen aan mijn selectie
01

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 87 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Dit artikel continueert voormalig artikel 7A:1576m lid 1, 2 en 3 BW. Zolang de kredietnemer de zaak waarop de overeenkomst van goederenkrediet betrekking heeft onder zich heeft, heeft hij het genot daarvan en mag hij deze

02

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 92 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Lid 1 van artikel 7:92 BW beoogt te voorkomen dat zowel de kredietgever als de kredietnemer door de ontbinding van de overeenkomst in een betere vermogenstoestand zal verkeren. De onredelijke bevoordeling is daarin gelegen dat de

03

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 88 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Het eerste lid correspondeert met het oude artikel 7A:1576l lid 2. Zoals artikel 1576l lid 2 zag op het principe “koop breekt geen huurkoop”, ziet dit artikel op het principe van “koop breekt geen goederenkrediet”.

04

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 97 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 7:97 BW geeft aan dat deze afdeling voor wat betreft overeenkomsten gesloten met een consument (een natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfsactiviteiten of beroepsactiviteiten vallen)

05

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 91 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 7:91 BW handhaaft voor alle overeenkomsten van goederenkrediet de regel van het voormalige artikel artikel 7A:1576r 

06

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 89 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Deze bepaling is ontleend aan artikel 40 lid 2 Wck . Dit artikel ziet op het doorlopend krediet en regelt wanneer de kredietnemer de volle eigendom verkrijgt van doorlopend aan hem geleverde roerende zaken belast met een stil

07

Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 85 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Dit artikel wijst erop dat op overeenkomsten van goederenkrediet waarop eveneens de bepalingen van consumentenkrediet van toepassing zijn, deze bepalingen naast elkaar van toepassing zijn. Dit zal met name het geval zijn wanneer

08

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 101 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Artikel 101 CISG regelt de mogelijkheid van opzegging door de aangesloten staten. Voor de vraag of en wanneer van opzegging sprake is dient men te rade te gaan bij de door de depositaris te verstrekken gegevens. Artikel 101 1. Een

09

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 23 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek Een aanvaarding is belichaamd in een verklaring of een ‘andere gedraging’ (artikel 18 lid 1 CISG) of in een handeling in de zin van artikel 18 lid 3 CISG. Zij wordt van kracht doordat de verklaring of de ‘andere gedraging’ de

10

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 29 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Betekenis Artikel 29 geeft regels voor de wijziging of beëindiging van koopovereenkomsten. C.2: Wilsovereenstemming Tenzij (i) een voorbehoud aan de orde is volgens artikel 96 CISG of (ii) de partijen bij overeenkomst hebben

11

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 41 t/m 43 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Vrij van rechten en aanspraken van derden (artikel 41) De verkoper is niet alleen gehouden zaken af te leveren die op het tijdstip van aflevering voldoen aan de criteria krachtens of volgens artikel 35 CISG. De afgeleverde

12

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 4, 5 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: De uitgesloten gebieden Artikel 4 vermeldt enerzijds de gebieden die door het Verdrag uitdrukkelijk worden geregeld: de totstandkoming van overeenkomsten en de rechten en plichten van koper en verkoper. Het artikel zegt niet

13

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 48 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Betekenis Ook artikel 48 gaat over alle gevallen van niet-nakoming door de verkoper zoals te late levering en non-conforme levering. Maar ook in geval van de niet-nakoming van andere verplichtingen die in de koopovereenkomst

14

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 55 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Algemeen Bij de bespreking van artikel 14 CISG is al gepreludeerd op de mogelijkheid van rechterlijke vaststelling van de koopsom volgens artikel 55 CISG. Het artikel geeft een regeling vergelijkbaar met die van artikel 7:4

15

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 56 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Betekenis De regel dat de koopprijs die naar gewicht is vastgesteld, moet worden berekend op basis van het netto gewicht (dat wil zeggen het gewicht waarvan het gewicht van de verpakking is afgetrokken) behoeft op zich geen

16

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 60 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Afnameplicht De afnameverplichting van de koper valt volgens artikel 60 uiteen in twee elementen: 1. het verrichten van die handelingen waardoor de verkoper in staat gesteld wordt zijn verplichting tot aflevering na te komen;

17

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 63 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Aanvullende termijn De verkoper kan aan de koper een aanvullende termijn voor nakoming stellen. Die bevoegdheid bestaat ook voor de koper ten opzichte van de tekortkomende verkoper (artikel 47 CISG). De niet-nakomende koper

18

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 69 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Plaatskoop Artikel 69 gaat over plaatskoop. Het artikel onderscheidt twee gevallen: 1. de zaken worden door de verkoper in zijn plaats van vestiging ter beschikking gesteld (artikel 69 lid 1 CISG); en 2. de zaken worden door

19

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 7 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Interpretatie (artikel 7 lid 1) Bij de uitleg van het Verdrag dient rekening gehouden te worden met (i) het internationale karakter ervan, (ii) de noodzaak van eenvormigheid in de toepassing ervan en (iii) het beginsel van de

20

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 art. 77 (Vermogensrecht)
C: Kernproblematiek C.1: Betekenis Artikel 77 CISG bepaalt dat degene die zich op een tekortkoming beroept (of wenst te beroepen) gehouden is zijn schade te beperken. Hier is geen sprake van een verplichting die kan leiden tot vergoeding van schade

 pagina 1 van 53  Ga naar de volgende pagina  53